بازدید معاون فرهنگی دانشجویی از دانشکده پرستاری و مامایی