معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به همراه مدیران کل دانشجویی و فرهنگی ضمن بازدید از بخشهای مختلف دانشکده پزشکی بازدید کردند