جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به ریاست دکتر خوشدل