بازدید مشاور ریاست و رییس مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی از اولین نمایشگاه دستاوردهای اداره کل حراست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

۰۹ آبان ۱۴۰۰ ۴۱
نام عکاس: عکس: محمود رحیمی