رسالت

رسالت دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با استقلال مالی و با مدیریتی آینده نگر و عملگرا به پرورش نیروی انسانی متخصص، خلاق، اخلاق مدار و کارامد جهت ورود به سیستم سلامت، آموزش، پژوهش، صنعتی، خدماتی و تقویت آنها و نیز تولید و گسترش علم می پردازد و به برخورداری جامعه از سلامت کمک می نماید.