مطالب مرتبط با کلید واژه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهرانروابط عمومی

روابط عمومی

روابط عمومی نهادی است که به جوامع نوین تعلق دارد و در روند پیدایش و رشد سازمان های نوین برای تسهیل ارتباط میان سازمان با محیط درونی و بیرونی، مخاطبان،گروه های تأثیرگذار و تأثیرپذیر از سازمان، افکار عمومی، رسانه ها و ...